Stichting Voorzieningen

Stichting Voorzieningen De Friese Wouden is een onafhankelijke stichting die de instellingen van De Friese Wouden, inclusief één instelling van Elkander, financieel ondersteunt. De stichting financiert activiteiten die niet uit de reguliere financiering kunnen worden bekostigd. Daarmee zijn de fondsen van grote waarde voor de cliënten in de instellingen.

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is : 8211.26.878

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de cliënten van de zorginstellingen Berchhiem in Burgum, Brugchelencamp in De Westereen, Haersmahiem in Buitenpost, ’t Suyderhuys in Surhuisterveen en thuiszorg De Friese Wouden, door het verlenen van financiële steun aan een of meer van deze onder de Stichting Kwadrantgroep opererende – in de meest ruime zin van het woord – zorginstellingen en door het verrichten van activiteiten die duidelijk in het verlengde liggen van de statutaire doelstelling van KwadrantGroep.

 De stichting is ontstaan bij fusie tussen twee stichtingen, te weten:

 • Stichting Steunfonds Gezinszorg De Friese Wouden;
 • Stichting Voorzieningen ten behoeve van Zorgkwadrant Fryslân Oost.

Het bij de fusie door deze twee stichtingen aangebrachte vermogen is ondergebracht in twee fondsen. Eén fonds beheert het vermogen van de voormalige Stichting Steunfonds Gezinszorg De Friese Wouden en één fonds beheert het vermogen van de voormalige Stichting Voorzieningen ten behoeve van Zorgkwadrant Fryslân Oost. Dat laatste fonds is onderverdeeld in vier subfondsen, waarvan het vermogen binnen de doelstelling van de stichting uitsluitend bestemd mag worden voor de verzorgden en verpleegden van de volgende zorgcentra:

 • Berchhiem in Burgum
 • Brugchelencamp in De Westereen (Elkander)
 • Haersmahiem in Buitenpost
 • ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

Vermogen van de stichting dat verworven of verkregen is na de fusie tussen de twee bovenvermelde stichtingen, behoort tot het vermogen van de stichting en wordt overeenkomstig de doelstelling van de stichting besteed.

De Stichting Voorzieningen De Friese Wouden kent donateurs. Daarnaast wordt het vermogen van de stichting onder andere gevormd uit subsidies, schenkingen, legaten en erflatingen.

Beleidsvoering door het bestuur

Door de jaren heen streeft het bestuur ernaar om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken uit te ontvangen giften en donaties. Daarom brengt het bestuur waar mogelijk het doel van de stichting onder de aandacht van mogelijke sympathisanten met het verzoek om een donatie. Bij deze fondsenwerving bedient zij zich onder andere van brochures, brieven en zo mogelijk van free publicity.

Het bestuur vergadert regelmatig, onder andere over ontvangen verzoeken vanuit KwadrantGroep om financiële ondersteuning voor projecten. Het bestuur behandelt daarbij alleen gedegen gemotiveerde en op schrift gestelde verzoeken.

Ook ziet het bestuur erop toe dat het financieel beheer adequaat is en dat de financiële verslaglegging volgens de gebruikelijke regels plaats vindt. KwadrantGroep biedt secretariële ondersteuning en voert de financiële administratie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Mevrouw G. Anema-Heeringa, voorzitter
 • De heer S. P. Deelstra, penningmeester
 • Mevrouw B.A. Koning, lid
 • Mevrouw B.M. Besseling, lid  
 • De heer M.A. Ruijs, lid 

De Raad van Bestuur neemt met adviserende stem deel aan de vergaderingen van het bestuur. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Ze krijgen ook geen onkostenvergoeding.

Recente activiteiten

In 2019 zijn de volgende bestedingen gedaan:

 • donatie beweegproject Kiekenhof voor thuiszorgteam in Ooststellingwerf € 2.400);
 • cofinanciering aanschaf Qwiek-ups voor Haersmahiem en ’t Suyderhuys (€ 7.000);
 • financiering elektrische ondersteuning voor een duofiets voor thuiszorgteam te Buitenpost (€ 2.400).

 De bestedingen zijn opgenomen in het Jaarverslag.

Financiële verantwoording

Lees voor de financiële verantwoording het Jaarverslag.

Geef een donatie!

Eenmaal per jaar ontvangen de donateurs een brief met acceptgirokaart met het verzoek een bedrag over te maken. Ieders bijdrage aan het werk van de stichting is van harte welkom. Het minimale bedrag om te doneren is € 8,00 per jaar.

Het rekeningnummer is: NL34 INGB 0678 0730 58 ten name van Stichting Voorzieningen De Friese Wouden.  

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.