Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

LVT reageert genuanceerd op Zorgnota 2005

Geplaatst op: 21 september 2004

Eigen verantwoordelijkheid aanbieders
Een van de manieren van het kabinet om tot kostenbeheersing in de AWBZ-zorg te komen, is het leggen van meer eigen verantwoordelijkheid bij de burger en het zorgveld. De Zorgnota 2005 kondigt echter een aantal beheersmatige maatregelen aan die geen recht doen dat principe. Wat het kabinet met de mond belijdt, maakt zij in daden niet waar. Ondanks zijn credo van eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders, gaat het kabinet ingrijpen op de uitvoering van de zorg. Voorbeelden zijn het voorgenomen onderzoek naar prestaties van thuiszorginstellingen op het gebied van kwaliteit bij een gelijk budget en het ontwikkelen van prestatie-indicatoren op het terrein van arbeidsproductiviteit. Beide zaken zou de overheid over moeten laten aan het veld, aldus Bas van den Dungen, directeur van de LVT.

Thuiszorg en de WMO
Vorig jaar heeft de staatssecretaris van VWS voorgesteld de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in te voeren. Een van de voorstellen in deze wet is de overheveling van alle huishoudelijke verzorging zoals de thuiszorg die levert van de AWBZ naar de WMO. De LVT meent dat de overheveling van zorggerelateerde huishoudelijke verzorging naar de WMO grote nadelige gevolgen heeft. Een daarvan is de verwachte verschuiving naar zwaardere zorgvormen.
Alleen als het gaat om huishoudelijke verzorging, dus niet in combinatie met persoonlijke verzorging en verpleging, zou de WMO in beeld kunnen komen. Wel zou de gemeente in dat geval de toegankelijkheid tot deze zorg voor kwetsbare groepen moeten garanderen.
Daarnaast vraagt de vormgeving van de WMO om een nauwkeurige kortsluiting met de vormgeving van de nieuwe Zorgverzekeringswet voor de curatieve zorg en de opgeschoonde AWBZ. Als het aanbrengen van samenhang achterwege blijft, bestaat het risico dat de thuiszorg onvoldoende gewaarborgd is in het toekomstige zorgstelsel. Hierdoor kunnen grote groepen thuiszorgklanten tussen de wal en het schip raken met alle gevolgen van dien.

Arbeidsmarkt
In 2003 heeft het ministerie van VWS afspraak gemaakt met de zorgsector over loonmatiging voor de jaren 2004 en 2005. In de Zorgnota 2005 gaat het kabinet op voorhand uit van een contractloonstijging in 2005 van 0%. Dat is in strijd met de eerder genoemde afspraak. Die hield in dat er met de zorgbranches nader overlegd zou worden over de loonruimte voor 2005 indien het Centraal Akkoord over de nagestreefde nullijn in 2004 en 2005 geen stand zou houden. Laatstgenoemde situatie is inmiddels een feit. De LVT gaat er vanuit dat het kabinet zich houdt aan staande afspraken en alsnog tot overleg met de zorgsector overgaat zonder dat daarbij de uitkomst op voorhand vaststaat.Daarnaast wordt in de Zorgnota gewezen op de te verwachten stijgende zorgvraag die zal leiden tot een groeiend beroep op de arbeidsmarkt. Het kabinet zet vooral in op verhoging van de arbeidsproductiviteit door innovaties: meer doen met minder mensen door verbeteringen in processen, organisatie en technieken. De LVT onderschrijft het belang om hieraan verder te werken. Zij betreurt het echter dat het kabinet volstrekt voorbijgaat aan de noodzaak van een blijvende inzet op behoud van personeel: minder ziekteverzuim, minder verloop en het aantrekkelijk houden van het werken in de sector. Op die punten heeft de sector de afgelopen jaren veel bereikt. Door het schrappen van de werkdruk- en arbeidsmarktmiddelen heeft het kabinet de successen op dit terrein onder druk gezet.
Het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelt voor arbeidsmarktinnovatie, € 4,1 mln. in 2005, staat overigens in schril contrast met de hoge verwachting van het kabinet als het gaat om het oplossen van arbeidskrapte.

LVT
De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg in Bunnik vertegenwoordigt circa 100 instellingen. In de thuiszorg werken ruim 184.000 medewerkers voor zo’n twee miljoen cliënten. De LVT-thuiszorgorganisaties, die beschikken over het Keurmerk Kwaliteit, hebben een marktaandeel van ca. 90% van de verpleging en verzorging thuis en rond de 80% van de kraamzorg. Hun diensten lopen uiteen van huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en kraamzorg tot gespecialiseerde verpleging. Ook de uitleen van verpleegartikelen, preventieve zorg voor baby’s en kleuters, voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot het werkgebied van de thuiszorg.

|